Kancelaria Doradztwa Prawnego i Gospodarczego K&K s.c. Mariusz Kuźma, Beata Jagodzińska-Kuźma
Kleszczowa 41/13
02485 Warszawa

Dodatkowe dane kontaktowe:
Tel. 501-861-414
E-mail: kancelaria@kkzp.pl
WWW: www.kkzp.pl

O firmie
K & K Mariusz Kuźma Beata Jagodzińska - Kuźma s.c. jest rozpoznawaną na rynku kancelarią doradztwa prawnego i gospodarczego zajmującą się kompleksową obsługą klinetów sektora publicznego i prywatnego, w szczególności w zakresie zamówień publicznych, koncesji, partnerstwa publiczno - prywatnego (ppp), gospodarki odpadami, obsługą prawną procesów inwestycyjnych oraz doradztwem gospodarczym. Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów z sektora publicznego, a w tym jednostek sektora finansów publicznych, zamawiających "sektorowych", a także szerokiego grona przedsiębiorców, dla których klientem jest sektor publiczny. Możemy poszczycić się sukcesami w obsłudze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Firma K&K istnieje ponad 6 lat. Wspierana jest także kilkunastoletnim doświadczeniem wspólników i współpracowników. Cechą charakterystyczną K&K jest wszechstronność w zakresie obsługi, przy jednoczesnej gwarancji specjalizacji w poszczególnych dziedzinach. Wśród podmiotów obsługiwanych lub współpracujących mogę wyróżnić: ministerstwa, inspektoraty, państwowe osoby prawne, urzędy gminy, zakłady budżetowa i gospodarstwa pomocnicze, fundacje, stowarzyszenia, spółki handlowe, cywilne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W przeszłości także Kancelarię Prezydenta i Sejmu. Łączna wartość obsługiwanych zamówień publicznych przez zespół Kancelarii to kwota kilkuset milionów euro Zapraszamy!
Oferta
OFERTA: Nasze usługi obejmują dziedziny prawa związane z obsługą procesów na styku sektora finansów publicznych oraz działalności gospodarczej, a w tym: prawo zamówień publicznych polskie i europejskie, z uwzględnieniem koncesji i ppp, prawo cywilne, prawo handlowe, finanse publiczne, utrzymanie czystości i porządku w gminach, a także dziedziny związane z obsługą inwestycji i audytem. Doradztwo prawne: Firma K&K świadczy swoje usługi doradztwa prawnego dla jednostek sektora finansów publicznych, tzw. "spółek sektorowych" oraz działających na rynku prywatnym. K & K oferuje obsługę m.in. w zakresie: 1) udzielanie porad prawnych, 2) sporządzanie opinii prawnych, 3) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania jednostek, 4) sporządzanie wzorców umów, 5) weryfikacja umów kontrahentów, 6) pomoc w prowadzeniu negocjacji, 7) reprezentowanie przez organami administracji oraz sądami. Zamówienia publiczne: K & K oferuje pełną obsługę w zakresie zamówień publicznych, a w tym dla Zamawiającego: sporządzanie planów zamówień publicznych, przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne za Zamawiającego, opracowywanie dokumentów przetargowych i do innych postępowań, bieżącą pomoc i doradztwo w toku postępowań o zamówienia publiczne, udział w pracach komisji przetargowych, sporządzanie ekspertyz, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, przygotowywanie rozstrzygnięć zamawiającego w związku z wnoszeniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców, pomoc lub udział, w tym reprezentacja w postępowaniach odwoławczo-skargowych, weryfikacje dokumentacji przed archiwizacją, audyt zamówień publicznych finansowanych ze środków krajowych oraz UE, pomoc w sporządzaniu odpowiedzi organom kontrolnym, reprezentacja przed Komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, reprezentacja przed resortową komisją i Główną Komisją Orzekającą przy Ministrze Finansów, szkolenia, warsztaty, konferencje. K & K oferuje pełną obsługę w zakresie zamówień publicznych, a w tym dla Wykonawcy: analiza ogłoszeń o zamówieniach publicznych i dokumentów przetargowych, pomoc w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne ze środków krajowych i UE, weryfikacje ofert, prowadzenie korespondencji z Zamawiającymi, pomoc lub udział, w tym reprezentacja w postępowaniach odwoławczo-skargowych, przygotowanie zawiadomień organów kontrolnych, w tym Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy Instytucji Zarządzających o nieprawidłowościach w postępowaniach o zamówienia publiczne, szkolenia, doradztwo, konferencje. Pozostałe: Firma K & K oferuje także pozostałe usługi związane z prawnymi o gospodarczymi aspektami funkcjonowania podmiotów prywatnych oraz jednostek sektora finansów publicznych, a w tym m.in.: ORGANIZACJA I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ZGODNIE Z "ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI" Podmioty, które nie mieszczą się w katalogu podmiotowym, określonym przez Prawo zamówień publicznych, zobowiązane są do przestrzegania tzw. „Zasady konkurencyjności”. Zasada konkurencyjności określona została w dokumentach wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Zasada konkurencyjności dotyczy realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto (przeliczenie następuje wg analogicznych zasadach jak w zamówieniach publicznych) wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zasada konkurencyjności, podobnie jak zasady udzielania zamówień publicznych, ma na celu przestrzeganie zasad i polityk wspólnotowych przy dokonywaniu wydatków ze środków UE AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ramach usług audytu wewnętrznego oferujemy profesjonalne, niezależne i obiektywne działania wspierające kierowników jednostek sektora finansów publicznych w realizacji celów i zadań. Oferujemy systematyczną ocenę kontroli zarządczej w ramach funkcjonowania procesów objętych zapisami ustawy. Świadczymy usługi doradcze, konsultingowe, projektowe w formie i zakresie ustalonej z Klientem. Do dyspozycji jednostki stawiamy niezbędną ilość naszych pracowników, będących profesjonalistami z wieloletnim doświadczeniem i bogatą wiedzą, którzy skutecznie wspierać będą Klienta we wszystkich istotnych i zleconych zadaniach. USŁUGI EKSPERCKIE I BIEGŁYCH DLA SĄDÓW I ORGANÓW ŚCIGANIA Usługi wykonywane przez Naszych Ekspertów obejmują analizę i sporządzanie ekspertyz prawnych dla sądów, prokuratur, policji, a także występowanie w charakterze biegłych w postępowaniach przygotowawczych i sądowych. Szczególną pozycję zajmują tu zagadnienia związane z nieprawidłowościami związanymi z prowadzeniem postępowań o zamówienia publiczne. Po szczegóły oferty zapraszamy na naszą stronę internetową: www.kkzp.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone biznes-mapa.pl